Cookie beleid

Cookies
De website met het adres www.parttracker.eu maakt gebruik van cookies. Lees het cookiebeleid van PartTracker B.V.. Het cookiebeleid van de andere websites waarnaar in punt 3 wordt verwezen is te vinden op de betreffende websites.

Mocht u vragen of klachten over cookies hebben, neemt u dan contact op met PartTracker B.V. door een e-mail te sturen naar: info@parttracker.eu.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

PartTracker B.V. B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden, zoals:

Onze leveranciers, waaronder hostingbedrijven, en andere externe ICT-leveranciers.
Onze analyse-dienstverleners, zoals Google Analytics, op basis van ons gerechtvaardigde belang
Onze accountant, juridisch adviseurs en andere professionele dienstverleners die door PartTracker B.V. worden ingeschakeld
Overheidsorganen, op basis van een wettelijke verplichting
7. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

PartTracker B.V. probeert de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te vermijden. Toch verwerken sommige verwerkers en subverwerkers uw gegevens binnen en buiten de EER, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Wit-Rusland, Rusland, Colombia of India.

Indien deze landen niet geacht worden een even strikt beschermingsniveau te bieden aan de persoonsgegevens als de landen binnen de EER doen, geeft PartTracker B.V. alleen gegevens door waarbij gebruik wordt gemaakt van de mechanismen waarin de AVG voorziet, en treft PartTracker B.V. aanvullende maatregelen waar deze mechanismen ontoereikend blijken.

8. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

Recht van toegang: u kunt een kopie van uw door PartTracker B.V. verwerkte persoonsgegevens krijgen.
Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen.
Recht op uitwissing: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, met name wanneer uw toestemming is vereist voor de verwerkingshandeling en u die toestemming wilt intrekken of als blijkt dat uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden. Dit is echter geen onvoorwaardelijk recht en PartTracker B.V. kan een rechtsgrond of legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.
Recht op bezwaar: in bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden, of bezwaar maken tegen de verwerking daarvan voor direct-marketingdoeleinden. Dit is echter geen onvoorwaardelijk recht en PartTracker B.V. kan uw verzoek op grond van dwingende legitieme redenen afwijzen.
Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde in de wet vastgelegde gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om het doorsturen van uw gegevens naar derden, wanneer u daartoe het recht heeft en dat technisch mogelijk is.
Recht op intrekking van uw toestemming: indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
Ga voor meer informatie over uw rechten naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: info@parttracker.eu

Om misbruik te voorkomen kan PartTracker B.V. u verzoeken zich te legitimeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een bepaalde situatie kunt uitoefenen. U dient er dus rekening mee te houden dat wij u niet altijd kunnen helpen. U kunt tevens een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder, zoals vermeld in onderstaand punt

9. Hoe beschermt PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. vindt het belangrijk dat uw gegevens beschermd worden, en heeft dus gepaste maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. Voorbeelden van zowel technische als organisatorische maatregelen zijn de versleuteling van gegevens, toegangscontrole bij onze panden, slechts een beperkte groep werknemers heeft inzage in de persoonsgegevens enz. De website van PartTracker B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

10. Hoe lang bewaart PartTracker B.V. uw persoonsgegevens?

PartTracker B.V. bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hiervoor in punt 5 omschreven en doet dat niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en niet langer dan vereist of toegestaan is op basis van de wettelijke bepalingen (inclusief bepalingen in de belastingwetgeving).

11. Heeft u een klacht?

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@parttracker.eu. Onze functionaris gegevensbescherming helpt u graag! Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden, kan er ook een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ga voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactinformatie PartTracker B.V.

De contactgegevens van PartTracker B.V. leest u onderaan deze pagina.

Winkelwagen
Producten
Aantal